Zásady ochrany osobných údajov

_ on 19. júna 2018

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Ing. Peter Hruška hprojekty  

Sídlo: Aleja Slobody 1888/42, 026 01 Dolný Kubín

Právna forma: SZČO

IČO : 51 332 434

Registrácia: Okresný úrad Dolný Kubín, číslo živnostenského registra: 530-12031

Štatutárny orgán: Ing. Peter Hruška

(ďalej v texte zásad len ako „prevádzkovateľ“ )

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete nás kontaktovať na:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hruška

Tel: 0944 151 072

Mail: hprojekty@hprojekty.sk

doručovacia adresa: Aleja Slobody 1888/42, 026 01 Dolný Kubín

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. poskytovateľ služieb (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV :

Právnym základom spracúvania osobných údajov u  prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

 1. spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR. (objednávky, zmluvy o dielo, pracovné zmluvy, predzmluvné vzťahy, životopisy….

 1. Podľa § 78 ods. 3 ZOOÚ prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (obchodný zákonník, zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov….)

V tomto prípade sa môže jednať o nasledovné osobitné predpisy:

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach

 • Zákon č. 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

 • Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

 • Zákon č.431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

 • Zákon č.452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
 • Zákon č. 95/2019 § 3, pís.t Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov‘(web stránok)
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií)

 • Zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti.

 • Zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií)

 • Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 • Zákon č. 138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

 • § 44 ods. 2 a § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • § 29 a 30 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, – podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR .

 2. čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad pri poskytnutí súčinnosti v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

 3. ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

PREHLÁSENIE:

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.

 • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám

 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.

 

Prevádzkovateľ Ing. Peter Hruška hprojekty je prevádzkovateľom osobných údajov získaných v súvislosti s poskytovaním externých služieb:

 • projektovanie stavieb
 • inžinierske činnosti
 • návrhy interiérov a exteriérov
 • rozpočty budov
 • poradenstvo

DOTKNUTÉ OSOBY:

 1. Zmluvní a predzmluvní obchodní partneri, zákazníci prevádzkovateľa

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZMLUVNÝCH A PREDZMLUNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV, ZÁKAZNÍKOV:

V prípade, že dotknutou osobou je FO podnikateľ alebo PO, tak sa v zmluvách, faktúrach a iných informačných systémoch spracúvajú osobné údaje fyzických osôb podnikateľov a identifikačné údaje právnických osôb ako sú: obchodné meno, identifikačné údaje, IČO, DIČ, IČ- DPH, právna forma, adresa miesta podnikania, poštová adresa, IP adresa, číslo bankového účtu, e-mailová adresa, telefónne číslo., taktiež, meno,  priezvisko, titul osoby, ktorá za danú spoločnosť vystupuje.

V prípade, že dotknutou osobou je FO nepodnikateľ, tak sa zmluvách, faktúrach a iných informačných systémoch spracúvajú osobné údaje fyzických osôb ako sú: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, číslo bankového účtu.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:

 • identifikácia zmluvnej strany, klienta, zákazníka
 • plnenie zmluvy
 • realizovanie zmluvne dohodnutej spolupráce
 • v rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na uzatvorenie, vypracovanie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

 • spracovania objednávok, dodania objednaných služieb a všetky náležitosti s tým spojené

 • spracovania dopytov na dodanie služieb, ich prevzatie a všetky náležitosti s tým spojené

 • prijatie úhrady za službu
 • evidencia objednávok

 • evidencia zákazníkov

 • spracovanie účtovnej agendy, vystavenie daňového dokladu

 • vybavovanie žiadostí, infožiadostí, pohľadávok, sťažností, reklamácií

 

Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v predmetnej zmluve alebo iným spôsobom bude spracúvať v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním.

 • počas 10 rokov, keď sú vaše osobné údaje súčasťou faktúr,  bankových výpisov a ostatných účtovných alebo daňových dokladov,
 • ak sú vaše osobné údaje súčasťou zmlúv, potom počas 10 rokov od skončenia účinnosti zmluvy.
 • Dokumenty obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v zázname o spracovateľských činnostiach sú po uplynutí účelu spracovania alebo ak sa na ne neviaže zákon č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VYUŽÍVANÍ KONTAKTNÝCH FORMULÁROV:

Dotknuté osoby:

 • fyzická osoba bez predchádzajúceho vzťahu s prevádzkovateľom
 • zákazník prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov:

 • zodpovedanie otázok a podnetov dotknutej osobe prevádzkovateľom

 

Kategória osobných údajov:

 • meno, priezvisko, telefón, email

 • ďalšie nepovinné osobné údaje dobrovoľne poskytnuté osobné údaje

Právnym základom spracúvania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva. Osobné údaje budú spracúvané do doby zodpovedania dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii.

Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel tohto článku.

Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvané do doby zodpovedania dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa tohto článku, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu prevádzky prevádzkovateľa: Ing. Peter Hruška hprojekty, Aleja Slobody 1888/42, 026 01 Dolný Kubín alebo e-mailom na e-mailovú adresu hprojekty@hprojekty.sk

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZVEREJNENÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO SÍDLA PREVÁDZKOVATEĽA A SOCIÁLNYCH SIETÍ:

Prevádzkovateľ spracúva nižšie uvedené osobné údaje, zákazníkov a ostatných dotknutých osôb, zverejňované prostredníctvom webového sídla www.hrojekty.sk a  stránok sociálnych sietí facebook Hprojekty a Instagram Hprojekty za účelom:

 • propagácie spoločnosti,
 • informovania zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, súťažiach, alebo iných témach a novinkách,

 • komunikácie s návštevníkmi sociálnych sietí o týchto témach,

 • zodpovedania príslušných dopytov ohľadne pochvaly, kritiky, otázky,

 • možnosti vyjadrenia skúsenosti zákazníkov a iných podnetov,

 • propagácie spoločnosti a výrobkov prostredníctvom vyhotovených fotografií, prezentačných videí a  audio nahrávok dotknutých osôb, zákazníkov alebo zamestnancov, ktoré spoločnosť zverejní na internetovej stránke a sociálnych sieťach prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov:

 • Zverejňované osobné údaje v rozsahu: obrazové /fotografia/ záznamy a filmové /video nahrávky/ záznamy – interiérov a exteriérov realizovaných projektov klientov

 • Ďalšie osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, IP adresa, mail , telefónne číslo

 • Skúsenosť zákazníka s poskytnutou službou

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránkach sociálnych sietí nájdete tu/vložiť link na vyhlásenie/

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES:

Súbory cookie sú malé textové súbory používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Súbory cookie sa používajú na ukladanie a prijímanie identifikátorov a iných informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach. Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane údajov, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším zariadením a

ďalšieho softvéru. V týchto zásadách používame pre všetky tieto technológie spoločný názov „súbory cookie“. Bližšie informácie o podmienkach používania súborov cookies na našej webovej stránke a možnostiach ich odmietnutia je možné nájsť TU. vytvoriť sekciu“ Zásady používania Cookies“ a vložiť preklik/

AKO DLHO BUDEME ZHROMAŽĎOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

 • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v predmetnej zmluve alebo iným spôsobom bude spracúvať v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním.

 • Prevádzkovateľ sa zaručuje , že ak právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, tak doba, po ktorú bude Vaše osobné údaje prevádzkovateľ uchovávať je 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 • Dokumenty obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v zázname o spracovateľských činnostiach sú po uplynutí účelu spracovania alebo ak sa na ne neviaže zákon č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM, SPROSTREDKOVATELIA, PRÍJEMCI:

K vašim osobným údajom majú prístup oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktoré sú viazané mlčanlivosťou a preškolené v oblasti bezpečnosti spracovania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými

silami, využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú zaviazaní sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

 • poskytovateľ ekonomického software na vedenie účtovníctva
 • dodávateľ internetovej domény s názvom: „sk“
 • poskytovateľ webhostingu/prevádzky webovej stránky na serveri
 • poskytovatelia mailhostingu
 • poskytovateľ bankových služieb
 • poskytovateľ verejnej mobilnej telefónnej služby
 • poskytovateľ dátových služieb
 • poskytovateľ dátových úložísk
 • poskytovateľ platformy pre firemný profil na sociálnej sieti facebook a instagram
 • Finančná správa
 • Daňový úrad
 • orgány štátnej správy verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
 • Daňová kontrola
 • údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom a slúžia výlučne samotnému prevádzkovateľovi na identifikáciu dotknutých osôb a  preukázanie existencie vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, okrem odôvodnených prípadov, ak môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, správnym orgánom v rámci priestupkového konania, prípadne iným zainteresovaným subjektom pre naplnenie účelu spracúvania a dotknutým osobám, a to v rámci výkonu ich práv.

ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE:

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov – informačná povinnosť

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracúvať. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov tu. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež, spolupracovníci a sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 • Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

spaceman slot
depo 25 bonus 25
slot qris