Čo obsahuje projekt pre stavebné povolenie

_ on 24. februára 2021

Čo obsahuje projektová dokumentácia

Každá stavba či rekonštrukcia rodinného domu sa zrealizuje len na základe projektovej dokumentácie. Bez nej Vám stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Architektonická štúdia

Je súčasťou všetkých našich projektov. Sú to 3D pohľady a pôdorysy budúcej stavby. Bez nej si investor len veľmi ťažko dokáže predstaviť ako bude stavba zvonka vyzerať. Zvykne sa nazývať aj virtuálna realita. Obsahuje tiež prvotný návrh a dispozičné riešenie, vzhľadom na orientáciu a funkčnosť domu. Pre stavebný úrad je táto časť projektu vhodná v prvotnej konzultácii, pre investora je to v tejto pokročilej dobe nevyhnutná samozrejmosť. Stavať dom bez jedinej reálnej predstavy ako bude finálna verzia vyzerať môže priniesť nemalé riziká.

dizajnový-návrh-domuProjektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Je hlavná obšírna časť, ktorá obsahuje všetko potrebné na to, aby sa stavebný úrad a iní účastníci stavebného konania mohli k stavbe vyjadriť. Zahŕňa tiež kladné stanoviská potrebných orgánov (životné prostredie, vlastníci technickej či dopravnej infraštruktúry).
Rieši architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby.
Obsahuje textovú  a výkresovú časť. Projekty od všetkých profesií architektúra, statika, elektroinštalácia, voda, kanalizácia, vykurovania, plynoinštalácie, požiarna ochrana a tepelnotechnický posudok. Situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy/základov, podlaží, krovu, strechy/, rezy, pohľady , vizualizácie, technické správy. Na základe tejto dokumentácie je možne spracovať predbežný rozpočet stavby. Požiadavkou projektu pre stavebné povolenie je aby projekt splnil všetky úradné požiadavky a bol zrealizovateľný.

Pri akej stavbe netreba stavebné povolenie

Stavebný projekt nie je potrebný pri tzv. drobných stavbách. Prízemné drobné stavby ktorých  zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška stavby 5 m, (práčovne, letné kuchyne, prístrešky na auto, na odpad, kôlne na náradie, stavby na chov malých zvierat, sauny, sklady na bycikle a kočíky…). Podzemné drobné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka stavby 3 m, napríklad pivnice alebo žumpy.

Pri zložitejších stavbách, nie jednoduchých vyžaduje stavebný úrad zväčša viacčasťovú projektovú dokumentáciu, ktorá zahrňuje okrem projektu pre stavebné povolenie aj projekt pre územné rozhodnutie. Pri bežných rodinných domoch to väčšinou nie je potrebné.

Projekt pre realizáciu

Jedná sa o detailný projekt s presnou špecifikáciou materiálov, technológie, okien, dverí a podobne. V časti statika sú výkresy tvaru a výstuže s podrobným statickým výpočtom. Spracováva sa v mierke 1:50 a detaily v mierke 1:10 alebo 1:5. Je riešený do takej podrobnosti, aby poskytoval dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na jednoduchú kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv pre realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov.

0 comments
Post a comment

spaceman slot
depo 25 bonus 25
slot qris
bonus new member
https://www.restaurantlescape.com/